Gotówka

Kredyty dla firm często stanowi± dla przedsiębiorców element rozwoju. Bez pożyczek i kredytów wiele firm nie mogłoby pozwolić sobie na inwestycje i tym samym rozwój. Jedn± z najpopularniejszych pożyczek, z której może skorzystać przedsiębiorstwo jest linia kredytowa.

Pożyczka ta polega na otwarciu dla firmy limitu w rachunku bankowym, z którego będzie mogła korzystać firma na zasadach okre¶lonych w umowie kredytowej. Firma może korzystać z ¶rodków na rachunku, kiedy pojawi się taka potrzeba, ale równie dobrze, ¶rodki mog± pozostać nienaruszone. Taka pożyczka jest bardzo funkcjonalna i zapewnia ci±gły dostęp do ¶rodków. Linia kredytowa może być udzielona w formie ratalnej lub odnawialnego limitu. Firmy wykorzystuj± często ¶rodki przyznane w ramach linii kredytowej, na poprawienie swojej kondycji finansowej, na sfinansowanie kosztów prowadzonej działalno¶ci, zakup surowców, towarów i materiałów. Na zbliżonych zasadach działa kredyt obrotowy, z którego może skorzystać firma. Główn± zalet± takiego kredytu jest korzystanie ze ¶rodków w sytuacji, kiedy pojawia się taka potrzeba. Jednocze¶nie każdy wpływ na konto powoduje obniżenie zadłużenia oraz odnowienie dostępnego limitu. Kredyt inwestycyjny mog± uzyskać firmy, które nie posiadaj± żadnej historii w banku. Kredyt może zostać udzielony nawet na 100% inwestycji, na okres do 5 lat. Niektóre banki nie wymagaj± biznesplanu dot. inwestycji, a w wypadku, kiedy firma straci płynno¶ć finansow± może liczyć na karencję w spłacie kapitału do 6 miesięcy. Firma może przeznaczyć ¶rodki na sfinansowanie zakupów, które umożliwi± firmie rozwój, mog± to być ¶rodki lub dobra takie jak samochód. Okres spłaty kredytu inwestycyjnego dopasowany jest do indywidualnego planu firmy, z reguły jest to okres do 5?8 lat. Zabezpieczeniem kredytu inwestycyjnego może być przeniesienie własno¶ci przedmiotu kredytowania wraz z cesj± jego polisy ubezpieczeniowej oraz weksli in blanco kredytobiorcy.