Gotówka

Rodzina na swoim to kredyt mieszkaniowy skierowany do młodych małżeństw jak i rodzin, które marzą o zamieszkaniu we własnym mieszkaniu. Zgodnie z ustawą z 2006 roku klient może otrzymać dopłatę do kredytu. Zgodnie z ustawą dopłata przysługuje małżonkom lub osobie samotnie wychowującej dziecko.

Aby skorzystać z dopłaty kredytobiorca powinien spełniać kilka wymogów. Kredytobiorca nie może być właścicielem lub współwłaścicielem mieszkania lub budynku, najemcą lokalu mieszkalnego lub osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Jeżeli osoba, która jest najemcą lub korzysta z mieszkania spółdzielczego w dniu podpisania umowy preferencyjnej zrezygnuje z w/w praw, może skorzystać z dopłat do kredytu. Prawo określa także, na co mogą być stosowane dopłat. Może to być dopłata do zakupu domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego, spółdzielczego lokalu mieszkalnego, kosztów budowy lokalu mieszkalnego, wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej, budowę domu jednorodzinnego lub przebudowę domu. Kredyt preferencyjny udziela się w walucie polskiej, a umowa kredytu preferencyjnego nie może uzależniać zmiany wysokości raty kapitałowo-odsetkowej, ani pozostającego do spłaty kredytu od zmiany kursu walut.  Ustawa zakłada, że kwota kredytu preferencyjnego może zostać powiększona wyłącznie o jednorazowe i płatne z góry opłaty i prowizje, pobierane przez instytucję udzielającą kredyt oraz składki ubezpieczeniowe kredytu preferencyjnego. Spłata kredytu może następować w równych ratach lub w ratach malejących. Przykładowo, jeżeli zdecydujemy się na kredyt w wysokości 250 000 zł w jednym ze znanych banków, to przy ratach malejących po 8 latach spłacania kredytu wysokość miesięcznej raty wyniesie 1691 zł. Przy tej samej wysokości kredytu, jeżeli zdecydujemy się na raty stałe po 8 latach trwania kredytu zapłacimy 1573 zł.